OBCHODNÉ PODMIENKY

Vítame Vás na našej stránke. Sme radi, keď možeme vyhovieť našim klientom a potešiť blízke osoby a vyhovieť našim zákazníkom donáškovou službou. Jednoduché riešenie nenáročné na čas zároveň dúfame, že budete spokojný s našimi komplexnými službami. Veríme, že budete s našimi službami spokojný a prejavíte nám dôveru a stanete sa našimi stálymi zákazníkmi.

 

1. Úvodné ustanovenia

Predajca:
Kvetyart s.r.o., Jána Kollára 8, 984 03 Lučenec ICO: 36853887, 2022485267 nie sme platci DPH
Cena za dodanie na celú SR je 6,-Eur ku kytici. Cena za dodanie do zahraničia je 12,-Eur ku kytici.

Objednávateľ:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná produkt na internetovej stránke predajcu.

Prijímateľ:
fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zásielka určená.

Dodacie podmienky:
miesto (adresa), ktorú zákazník uvedie v objednávke ako adresa dodania. Poprosíme presné a kompletné údaje.

Zásielka:
produkt, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky prevádzkovateľa na jeho www.kvetyart.sk stránke.Po dohovore s predajcom je možné zaslať aj individuálnu zásielku, ktorá nie na stránke prevádzkovateľa.

 

2. Ako nakupovať

Novinka objednávanie bez registrácie!!!
Objednávku poprosíme realizovať 1 deň vopred. Objednávka je potvrdená po zaplatení uvedenej finančnej  čiastky t.j. pripísaním danej sumy na náš účet.

Zákazník teda objednávateľ  po otvorení stránky si objedná vybraný tovar. Údaje, ktoré vyplní musia byť presné, aby pri doručovaní zásielky nedošlo ku komplikáciám. Po vyplnení a objednaní t.j. daj do košíka sa zobrazí cena objednaného tovaru započítaním poštového je nutné uviesť krajinu doručenia. Kolonku venovanie môže aj nemusí vyplniť. Systém pridelí automaticky číslo objednávky, ktoré je aj variabilným symbolom, ktoré si prosíme uviesť do platobných príkazov a platieb. V prípade nepresných údajov vo vašej objednávke za nedodanie neručíme. V prípade storna Vašej objednávku prosíme ihneď infomovať telefonicky, pretože objednávky sa posielajú deň vopred v pracovný deň v prípade dodania v pondelok sa objednávky zasielajú už v piatok a je možné stornovať objednávku v piatok.  V prípade storna Vám bude vrátených 50%  z celkovej sumy objednávky. V prípade ak sa neprevezme dobierka objednávateľ uhradí plnú sumu kytice. Upozornenie kytice sa môžu s odchylkou líšiť od fotiek vzhľadom k tomu, že sa jedná o živý tovar. Kytice sú ilustračné.

 

3. Ako platiť

Za objednanú zásielku je možné zaplatiť

a) prevodným príkazom
Objednávku môže zákazník uhradiť prevodom zo svojho účtu na účet prevádzkovateľa, prípadne vkladom v hotovosti.
Číslo účtu prevádzkovateľa:
Platba zo Slovenskej republiky: 
    4005737579/7500  vedený v ČSOB pobočka Lučenec
    2622036998/1100 vedený v Tatra banka pobočka Lučenec
Platba zo zahraničia:

 

Platby zo zahraničia do ČSOB Platby zo zahraničia do Tatra banky

1. Názov príjemcu platby t.j.
ČSOB pobočka Lučenec
Dr. Vodu 2
98401  Lučenec
SWIFT.CEKOSKBX

2. Uviesť príjemcu t.j.
Kvetyart. s.r.o.
Jána Kollára 8
984 03  Lučenec
číslo účtu 4005737579/7500

3. IBAN SK 85 7500 0000 0040 0573 7579

1. Názov banky t.j.
Tatra banka a.s.
Kubínyho nám. 10
984 01  Lučenec
SWIFT TATRSKBX

2. Uviesť príjemcu t.j.
Kvetyart s.r.o.
J. Kollára 8
98403  Lučenec
číslo účtu 2622036998/1100

3. IBAN SK32 1100 0000 0026 2203 6998 *

* Variabilný symbol pre identifikáciu platby bude zákazníkovi doručený e-mailom, alebo telefonicky pracovníkom prevádzkovateľa alebo automaticky pridelený.

b) platba v hotovosti
Objednávku je možné zaplatiť aj osobne v našej predajni najneskôr však 2 dni pred dodaním zásielky. V prípade zálohovej platby v deň dodania zásielky. Záloha tvorí 5O% sumy objednaného tovaru.

c) platobné karty
On-line platba embossovanými platobnými kartami je sprístupnená. Akceptujeme Visa, Visa elektron, Maestro, MasterCard.

 

4. Dodanie objednávky

a) dovoz tovaru kuriérom
Kvietky sú zasielané len v pracovných dňoch t.j. pondelok až piatok .na celé územie Slovenskej Republiky, Českej Republiky, Maďarskej Republiky a Rakúska.Sobotné donášky sa realizujú v okrese Lučenec a okolie.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu a miesto dodania uvedenú objednávateľom v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať prijímateľa a závazne s ním dohodne presný čas dodania tovaru prijímateľovy. V prípade ak prijímateľ nebude pritomný v čase, ktorý si závazne dohodol s kuriérskou službou na mieste dodania, kupujúci čiže objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru prijímateľovy. Náklady znáša objednávateľ tovaru. Vlastnícke právo tovaru prechádza na objednávateľa zaplatením kúpnej sumy.

Spoločnosť Kvetyart má uzavretú zmluvu s kuriérskou firmou. Je nutné uviesť celé meno, adresu, PSC, ako aj telefónne číslo prijímateľa a objednávateľa.  Zásielky sú doručované zasielateľom v bežnej prepravnej dobe do 18.00hod. Bežná prepravná doba sa rozumie doba, kedy zasielateľ spravidla doručí príjemcovi zásielku ak nenastanú zvláštne alebo neočakávané situácie v priebehu zaobstaracej prepravy.Zásielky sa doručujú  len v pracovných dňoch. Zásielky zasielame deň vopred v pracovný deň ak je sviatok zásielky sa zasielajú nasledujúci deň a zákazník je informovaný prostredníctvom emailu o zmene dodania zásielky. Individuálne zásielky riešime telefonicky po dohovore s objednávateľom. Ak si príjemca neprevezme zásielku alebo nie je dostupný na telefóne alebo na adrese zásielka sa považuje za vykonanú . 

b) osobné prevzatie objednávky
Zákazník má možnosť prebrať si zásielku priamo v predajni prevádzkovateľa na adrese. Kvetyart s.r.o. Jána Kollára 8, Lučenec

 

5. Reklamácie

Reklamácie uplatňuje u zasielateľa oprávnená osoba, pričom reklamáciu môže uplatniť iba jedna z oprávnených osôb. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená zasielateľovi bez zbytočného odkladu ihneď po obdržaní zásielky s priloženou fotodokumentáciou, aby bolo možné posúdiť reklamáciu. Reklamácia musí byť opodstatnená a pravdivá. Reklamácia ak vznikla doručením je postúpená kuriérskej firme na posúdenie a na reklamáciu ak vznikla škoda v dôsledku škodovej udalosti prepravovanej zásielky. Všetky písomnosti ako aj dokumentáciu treba neodkladne hlásiť písomne . Pri vzniku reklamácie treba zaslať zásielku späť, urobiť kompletnú fotodokumentáciu a zaslať ju neodkladne odosielateľovi. Pri preberaní zásielky je nutné spísať skuriérom škodový zápis, aby škoda bola vymáhateľná.
Ostatné reklamácie sa riešia individuálne po dohovore s prevádzkovateľom znovu dodaním pôvodnej objednávky.

 

6. Ochrana osobných údajov

Poskytovanie a spracovanie niektorých osobných údajov o kupujúcom je nevyhnutnosťou pre uskutočnenie dodania tovaru. z tohto dôvodu predávajúci potrebuje poznať niektoré osobné údaje o kupujúcom, ktoré však chráni pred zneužitím a neposkytuje tretím osobám údaje o kupujúcich a o vykonaných nákupoch. Predávajúci je však oprávnený využiť takto získané údaje na obchodné a marketingové účely po dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci svojim zaregistrovaním v OS alebo vystavením objednávky iným spôsobom udeľuje predávajúcemu súhlas sna zhromaždenie a spracovanie údajov o svojej osobe, ktoré sú členom štatutárneho orgánu kupujúceho na účely uvedené v týchto OP na dobu neurčitú.

Používaním internetového obchodu predávajúceho kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou kupujúceho, žiadateľa o novinky, účstníka ankety a ďalších foriem registrácie automaticky predmetná osoba súhlasí, že môže byť informovaná o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej  nebudete želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť e-mailovou formou.

 

7. Záverečné ustanovenia

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred registráciou v OS a pred každým vystavením objednávky oboznámil s týmito OP, a že s nimi súhlasí.
Každé ústanovenie týchto OPsa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení týchto PO, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti sa použije také ustanovenie príslušných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie účelu sledovaného zmluvnými stranami.

Ak predávajúci neuplatní ktorékoľvek svoje oprávnenie podľa týchto OP alebo vyplývajúce z právneho predpisu, alebo ak opomenie vyžiadať si plnenie ktoréhokoľvek ustanovení týchto OP od druhej strany, nebude sa to interpretovať ako súčasné alebo budúce zrieknutie sa práva z týchto OP, ani to nebude mať vplyv na schopnosť predávajúceho následne uplatňovať akékoľvek práva z týchto OP a právnych vzťahov vzniknutých na ich základe.

Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom v týchto OP výslovne neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi, najmä ObZ.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektonickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú pre obe zmluvné strany. Akákoľvek správa zaslaná elektornickou poštou, ktorej adresátom je predávajúci má účinky len a výlučne v tom prípade, ak predávajúci potvrdil jej prečítanie v opačnom prípade sa má za to, že takáto správa sa nedostala do dispozície predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto OP jednostranne zmeniť, pričom táto zmena nadobúda účinnosť dňom ich uvedenia na internetovej stránke www.kvetyart.sk, alebo neskorším dňom v nich uvedeným. Takto zmenené OP sa vzťahuje na všetky objednávky, ktoré boli vystavené/doručené predávajúcemu/ odo dňa účinnosti zmenených OP /vrátane/.
Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňom 3.9.2008

Doplnenie obchodných podmienok na šperky Swarovski
Produkty Swarovski crystalilized - swarovski elements všetky výrobky sú swarovski elements t.j. brúsený kryštál.
Materiál je krehký a neopatrnosťou môže dôjsť k trvalému poškodeniu. Z tohto dôvodu doporučujeme, aby ste tieto produkty zložili pri manuálnej práci a iných činnostiach ako je aj chemické poškodenie. Všetky výrobky sú galvanicky porotované. Odporúčame zamedziť styk s chemikáliami, chlórom, sírou a jódom takisto pri sprchovaní doporučujeme zložiť tieto výrobky.
 
Tovar doručujeme kuriérom a hodnota dopravy je 6 Euro na celé územie SR.

 

8. Záruka a reklamácie

- na tovar poskytujeme 2 ročnú záruku od doby prevzatie tovaru. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie a vyššie popísané poškodenia.
Reklamáciu mechanické poškodenia z prepravy je zákazník povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju iba keď nie je poškodená. V opačnom prípade neprevziať a spísať s kuriérom protokol o poškodení.

V Lučenci dňa 11.11.2008